ગુજરાત સમાચાર

ચૂંટણી ખર્ચના અંતિમ હિસાબો રજૂ ન કરનાર અપક્ષ ઉમેદવાર નુ ફોર્મ રદ