આજ કાલ

‘વ્યસન મુકત… શોષણ મુક્ત ગુજરાત’ ના નારા સાથે તા. 2 ઓક્ટોબરના કોંગ્રેસના દેખાવ