ગુજરાત સમાચાર

સૌરાષ્ટ્રના 13 વ્યક્તિ ચૂંટણી લડવા 3 વર્ષ માટે ગેરલાભ